Geen producten in de winkelwagen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Magnetic Perfect Nails  en de met haar gelieerde bedrijven, goederen en / of diensten aan professionele afnemers, dus niet zijnde consumenten, waaronder haar dealers, verkopen en leveren, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2

In deze algemene voorwaarden worden Magnetic Perfect Nails. en de met haar gelieerde bedrijven die zich van deze algemene voorwaarden bedienen aangeduid met “verkoper”, terwijl de andere partij wordt aangeduid met “afnemer”.

1.3

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing, tenzij deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.4

Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden of een bepaling daaruit is voor verkoper slechts bindend voor die ene specifieke transactie.

1.5

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2: Annulering

Indien de afnemer nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren wordt 50% van de orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht. Verkoper heeft altijd het volledige nakoming of volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst te ontvangen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1

Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.

3.2

Acceptatie van een vaste offerte bindt verkoper slechts indien het desbetreffend bericht van de afnemer haar binnen tien dagen, na de dag waarop de offerte werd gedateerd, heeft bereikt.

3.3

Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4: Levering

4.1

De door verkoper opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch is voor haar niet bindend. Overschrijding van de levertijd ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Evenmin heeft afnemer alsdan recht op schadevergoeding danwel het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

4.2.

Indien niet anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen franco aan huis met dien verstande dat de goederen voor risico van de opdrachtgever reizen.

4.3

Afnemer is verplicht de goederen direct na gereedkoming resp. mededeling van verkoper dat ze ter beschikking van de afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Wanner uitgestelde betaling overeengekomen is is verkoper vanaf dat moment tot het factureren van de betreffende goederen gerechtigd.

4.4

Moeten de goederen als gevolg van niet-tijdige afname na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door verkoper worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag alsmede die van verzekering van de goederen aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Prijzen

5.1Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van verkoper exclusief BTW.

5.2

Verkoper kan alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht en welke met instemming van de afnemer zijn verricht, in rekening brengen.

Artikel 6: Betaling

6.1

Alle betalingen dienen vooraf te geschieden. Is een betaling op factuur overeengekomen dan dient de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum, zulks zonder compensatie of opschorting en zonder aftrek van kosten of kortingen, betaald te worden.

6.2

Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de openstaande rente, de invorderingskosten en vervolgens van de oudste openstaande factuur.

6.3

Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe, naar het uitsluitend oordeel van verkoper, aanleiding geeft, kan verkoper vooruitbetaling, aflevering onder rembours of nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7: Rente en kosten

7.1

Indien afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.

7.2

Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van euro 250 en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van verkoper de werkelijk geleden schade te vorderen

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1

Alle door verkoper geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat afnemer aan alle verplichtingen tegenover verkoper onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voorgekomen, heeft voldaan.

8.2

De betrokken goederen mogen, totdat verkoper volledig is voldaan, niet aan derden (stil) worden verpand en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

8.3

Indien naar het oordeel van verkoper de mogelijkheid bestaat, dat afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet-geheel zal nakomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten.

8.4

Onverminderd het hierboven in het vorige lid van dit artikel bepaalde, worden de nog bij de afnemer aanwezig zijnde goederen, die door verkoper zijn geleverd, behoudens tegenbewijs vermoed onbetaald gebleven zijn.

Artikel 9: Vernietiging of ontbinding

Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens verkoper niet nakomt, bij een natuurlijk persoon onder curatele geplaatst wordt dan wel schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt dan wel voor rechtspersonen surséance van betaling aanvraagt, of geraakt in staat van faillissement, dan heeft verkoper het recht zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd alle andere haar toekomende rechten.

Artikel 10: Garanties

10.1

De verkoper geeft geen garanties m.b.t. de kwaliteit en/of verborgen gebreken van de verkochte goederen. Voor het gebruik dienen de afnemer en haar klanten de gebruiksaanwijzing en de eventueel op de verpakking aanwezige waarschuwingen goed te bestuderen.

10.2

De afnemer is ermee bekend dat sommige producten allergische reacties kunnen geven bij een beperkt aantal gebruikers. Doorverkoop of gebruik ten behoeve van de onderneming van de afnemer geschiedt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de professionele afnemer. Deze dient de producten slechts te gebruiken wanneer hij/zij oordeelkundig en voldoende opgeleid kan handelen.

10.3

Afnemer wordt geacht de door hem gekochte goederen vooraf volledig te hebben gekeurd of te hebben laten keuren. Klachten dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen schriftelijk en gedocumenteerd bij verkoper gemeld te worden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enig nadeel dat afnemer ten gevolge van enig gebrek aan het verkochte of enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst zal lijden, bedrijfsschade en vorderingen van derden daaronder begrepen. Dit is slechts anders bij opzet of grove nalatigheid van verkoper.

11.2

In eerste instantie zal de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt zijn tot het naleveren van vervangende goederen of bij electrische apparaten tot reparatie daarvan. Pas in tweede instantie zal gehele of gedeeltelijke creditering van de aankoopprijs plaatsvinden. In geen geval zal verkoper ten gevolge van enig door afnemer geleden nadeel tot een hogere schadevergoeding kunnen worden gehouden dan de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 12: Overmacht

12.1

Indien verkoper door overmacht wordt verhinderd de order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan danwel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.2

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waardoor uitvoering van de order redelijkerwijs van verkoper niet kan worden verlangd, waaronder begrepen: oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, ongevallen, transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onlusten en im- of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften, dan wel door weersomstandigheden.

Artikel 13: Geschillen

13.1

Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2

Elke geschil betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede ieder ander geschil terzake van of in verband hiermee, zal door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper worden beslecht. Verkoper heeft het recht de zaak aan te brengen bij de bevoegde rechter in de woonplaats van afnemer

Artikel 14: Conversie

Voor het geval de bevoegde Rechter één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigt, althans buiten toepassing laat, komen verkoper en de afnemer reeds nu voor alsdan overeen dat zij geacht moeten worden op basis van artikel 3:42 BW die bepaling te zijn overeengekomen die het dichtst lag bij de werking van het nietige oorspronkelijke beding die rechtens wel geoorloofd is.

 

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
-Achteraf Betalen
-Gespreid Betalen
U vindt meer informatie in de
gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u
hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in
Klarna’s privacy statement
verwerkt.

 

Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services
Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Klarna Bank AB (publ) (“Klarna”) en jou wanneer je gebruikmaakt van diensten en toepassingen van Klarna zoals beschreven in deze voorwaarden (de “Diensten”). Je schrijft je in voor de Diensten door deze voorwaarden te aanvaarden.

Beschrijving van de Diensten
Voor Klarna is winkelen niet alleen het vinden van leuke spullen en het betalen ervan – het gaat ook om het genieten van een geweldige winkelervaring in jouw favoriete winkel, een state-of-the-art-app, en nog veel meer. Simpel gezegd, geweldige gebruikerservaring, zowel voordat als nadat je jouw aankopen hebt gedaan. Deze termen leggen in meer detail uit wat dit betekent. Houd er rekening mee dat er aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op een specifieke betaalmethode als je ervoor kiest om je betaling te doen door gebruik te maken van een van betaalmethoden die door Klarna worden aangeboden.

1. Autofill
Om ervoor te zorgen dat je een frictieloze winkelervaring hebt, slaan we informatie over je op en gebruiken we die informatie om verschillende formulieren automatisch in te vullen met jouw gegevens. Hierdoor bespaar je tijd en kun je je concentreren op belangrijkere zaken dan het steeds opnieuw invullen van dezelfde informatie. Dit werkt als volgt.

Autofill door het invoeren van gedeeltelijke persoonsinformatie
Tijdens de interactie met Klarna kunnen wij om informatie over u vragen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail of geboortedatum. Wij slaan deze informatie op in onze systemen zodat je, wanneer je naar ons terugkeert of gebruikmaakt van onze betaalmethoden, slechts één of twee van deze elementen (zoals e-mail en postcode), of een persoonlijk identificatienummer (afhankelijk van het land) hoeft te verstrekken om de overige velden met je andere gegevens te kunnen vullen.

Autofill via een Klarna-cookie
Een andere manier van autofill is dat we een cookie op je apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, etc.) plaatsen. De cookie wordt gebruikt om je gegevens op te slaan en zal ons helpen deze gegevens automatisch in te vullen wanneer je met Klarna koopt.
Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, persoonlijk identificatienummer, of creditcardgegevens te laten opslaan bij Klarna. Als je dat doet zullen we de cookie gebruiken om deze gegevens van Klarna op te halen en de cookie helpt ons dan om deze gegevens automatisch in te vullen als je met Klarna shopt.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen we je naar onze Privacyverklaring.

Autofill uitschakelen
Als je geen gebruik wilt maken van de Autofill-functie kun je contact met ons opnemen en zullen wij dit uitschakelen. Je kan het ook uitschakelen via de Klarna App of door je autofill-instellingen aan te passen tijdens het aankoopproces. Je kunt op elk gewenst moment alle cookies op je apparaat verwijderen, waardoor ook onze cookies verwijderd worden.

Autofill bij het winkelen direct vanuit de Klarna App
Wanneer je rechtstreeks vanuit de Klarna App winkelt, kunnen wij je gegevens automatisch invullen op de site waar je winkelt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat je bent ingelogd in de app en wij weten dat jij het bent die aan het winkelen is.

Vooraf geselecteerde favoriete betaalmethoden
Om je winkelervaring nog beter te maken kan Klarna, op basis van eerdere aankopen, vooraf de betaalmethode selecteren die volgens ons je voorkeur heeft. Je hebt wel gewoon toegang tot andere betaalmethoden indien je liever op een andere manier betaalt dan de methode die wij voor je hebben voorgeselecteerd.

2. Klarna App
De Klarna App, te downloaden via je appstore of beschikbaar als webversie via onze website, is jouw hub voor al je Klarna-aankopen en alle andere geweldige functies die Klarna biedt. Door gebruik te maken van de Klarna App kun je aankopen betalen, je pakket volgen en nog veel meer dingen. Sommige van deze functies worden geactiveerd door de app te downloaden of in te loggen via het webportaal, terwijl andere door je kunnen worden geactiveerd na het inloggen. De layout en de beschikbare functies in de app kunnen verschillen per land, afhankelijk van welk land je kiest. Klarna werkt de Klarna app voortdurend bij met nieuwe en verbeterde functies. Om een paar van de functies te noemen waar we trots op zijn:
Functies:
Bekijk je Klarna-aankopen en -transacties
Beheer je betalingen
Makkelijk contact met Klarna
Voorbeeld van andere functies die we kunnen bieden, zijn afhankelijk van de versie per land:
Shopping diensten zoals zoekfuncties, overzicht van winkels en winkelen via de Klarna app
Bestel- en/of leverstatus en track je pakket
Makkelijk retourneren en terugbetaald worden
Persoonlijk financieel overzicht en beheer
Weergave van relevantie informatie, winkels en artikelen
Het weergeven en opslaan van jouw transacties, aankopen, bonnen, afbeeldingen en andere gegevens
Bekijk je bestellingen bij winkels of bedrijven die niet gerelateerd zijn aan Klarna
Het creëren en delen collecties van producten of diensten van jouw keuze
Gepersonaliseerde inhoud, functies en aanbiedingen
Bekijk je transacties met een van onze dochterondernemingen Sofort GmbH, Billpay GmbH en Klarna Inc. Dit is pas mogelijk nadat je je hebt aangemeld bij de diensten van de dochterondernemingen. De transactiegegevens (zoals bijvoorbeeld naam, adres, bankrekeningnummer/IBAN, BIC code, reden van betaling, datum en bedrag, aankoopgegevens) worden dan aan Klarna doorgegeven.

Als Klarna App-gebruiker mag je inhoud, zoals collecties, afbeeldingen en nickname uploaden, publiceren en delen. Je erkent dat je door het delen de inhoud openbaar maakt, wat betekent dat informatie over jou beschikbaar wordt voor anderen, en verder kan worden gebruikt en gedeeld door andere personen.

Je mag alleen inhoud uploaden, publiceren of delen als je het recht hebt om dat voor deze doeleinden te gebruiken en zolang het niet in strijd is met de wet, deze overeenkomst of rechten van derden.

Je gaat ermee akkoord geen inhoud te uploaden, te publiceren of te delen die onwettig, frauduleus, beledigend, bedreigend is, de rechten van anderen schendt of crimineel is (zoals agitatie tegen ethische groepen, kinderpornografie of onwettige uitingen van geweld).

Klarna behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder verplichting, inhoud te controleren, te herzien, aan te passen, te deactiveren of te verwijderen, zonder jou of een derde partij hiervan op de hoogte te stellen.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor het uploaden, publiceren en delen van inhoud, en gaat ermee akkoord Klarna te vrijwaren en schadeloos te stellen voor schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het uploaden, publiceren of delen van inhoud, inclusief in verband met vorderingen van derden tegen Klarna.

3. Toon eerdere aankopen en transacties
We bewaren informatie over je aankopen en transacties in de Klarna app. Als onderdeel van de services die onder deze voorwaarden worden geleverd, stelt Klarna jou in staat om informatie over je aankopen en transacties in de Klarna app te zien.
Als je meer wilt weten over hoe Klarna deze informatie en andere persoonsgegevens die we van jou hebben, raadpleeg u onze Privacyverklaring.

4. Aanbiedingen en andere voordelen
Zo nu en dan heeft Klarna aanbiedingen en andere voordelen voor je zoals korting en mooie aanbiedingen in bepaalde webwinkels, speciale evenementen, early access, samples en giveaways. Welke aanbiedingen en voordelen je ontvangt, is gebaseerd op je geschiedenis met Klarna, zoals het aantal en de waarde van aankopen, of het gebruik van diensten van Klarna.

Zijn er kosten verbonden aan de Diensten?
Het gebruik van onze Diensten is gratis. Houd er rekening mee dat er rente en kosten van toepassing kunnen zijn op het gebruik van een specifieke betaalmethode. Zorg er dus voor dat je de specifieke informatie voor de betaalmethode die je gebruikt controleert.

Verbetering van de dienstverlening
Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze diensten om je een nog betere gebruikerservaring te bieden. Dit kan betekenen dat we deze voorwaarden moeten wijzigen. In dit geval word je gevraagd de nieuwe voorwaarden te accepteren als je gebruik wilt blijven maken van de Diensten.

Privacy en je persoonlijke gegevens
Voor zover dat jij maakt dat wij informatie verwerken, bijvoorbeeld door het uploaden, publiceren of delen van gegevens in de Klarna app van jezelf die bestaan uit politieke of filosofische overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksleven etc. (de zogenaamde speciale categorieën van persoonsgegevens, in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 (de “AVG”)), geeft je je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van onze diensten.

Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en meer informatie over jouw rechten met betrekking tot je gegevens. Hier kun je ook onze contactgegevens vinden als je meer informatie wilt.

Jouw verplichtingen
Je dient altijd de juiste informatie te verstrekken en je eigen en correcte identiteit te gebruiken. Elk gebruik van informatie die niet aan jouw toebehoort of die je om andere redenen niet mag gebruiken, of het gebruik van de Diensten op een niet-voorgeschreven manier, zal worden beschouwd als misbruik. Alle gegevens met betrekking tot misbruik of vermoedelijk misbruik kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor toekomstige risicobeoordelingen en voor de bescherming van betrokken partijen. Klarna behoudt zich het recht voor om de Diensten te blokkeren voor verder gebruik.
Als je werk (teksten, afbeeldingen, bonnetjes, informatie over producten, diensten of bezorging of andere inhoud) uploadt, importeert of deelt met Klarna, verleen je Klarna een royalty-vrij recht om de inhoud te gebruiken en weer te geven voor het leveren van de Diensten. Wij hebben het recht om geüploade of door jouw gedeelde werken te verwijderen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of indien wij van mening zijn dat deze beledigend, ongepast, onwettig, inbreukmakend op de rechten van anderen of anderszins aanstootgevend zijn. Je bent aansprakelijk voor alle werken die je uploadt of deelt. Je gaat ermee akkoord dat als je inhoud upload, importeert of deelt in strijd met de wet of de overeenkomst met Klarna, of waarvan Klarna redelijkerwijs mag aannemen dat het in strijd met de wet of de overeenkomst is, wij jouw gebruik van de Klarna App kunnen beëindigen of deactiveren.

Diensten van derden
Sommige functies die je gebruikt, voor bijvoorbeeld het volgen van pakketten, kunnen het gebruik van diensten van een derden inhouden. De trackingfuncties van logistieke bedrijven zijn hier een voorbeeld van. Als je de functies gebruikt die gebonden zijn aan diensten van derden, geef je Klarna toestemming om deze diensten namens je te gebruiken.

Je gebruik van Google Maps in de Klarna App is onderworpen aan de op dat moment actuele Google Maps/Google Earth’s Servicevoorwaarden en Privacybeleid.

Om misbruik van de Klarna App via het webportaal te voorkomen, kan Klarna reCAPTCHA gebruiken waardoor je gebonden bent aan Google’s Privacybeleid en Servicevoorwaarden.

Duur en beëindiging van deze overeenkomst
Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en geldt tot een van ons de overeenkomst opzegt en kan te allen tijde worden beëindigd.

Klarna
Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefoon: +46 8 120 120 120 00, fax: +46 8 120 120 120 99, e-mail: info@klarna.com, is een Zweedse bank ingeschreven in het Zweedse handelsregister onder registratienummer 556737-0431. Klarna Bank AB (publ) is door Finansinspektionen (de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit) gemachtigd om financiële diensten te verlenen.

Klachten
Voor klachten is de informatie op www.klarna.com van toepassing. Als je een klacht hebt, kun je je klacht indienen op de website van Klarna (klarna.com) of via de post met het trefwoord “Klacht” naar het adres van Klarna.
Als wij je klacht niet kunnen oplossen, kun je terecht bij de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN) voor alternatieve geschillenbeslechting, waar Klarna aan deelneemt. Meer informatie vind je op de website van ARN: http://www.arn.se.
Je kunt je klacht ook indienen in elke officiële taal van de Europese Unie via het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De klacht wordt dan doorgestuurd naar ARN. Je kunt ook per post of persoonlijk contact opnemen met ARN in het Zweeds: Allmänna reklamationsnämnden, Postbus 174, 101 23 Stockholm, Zweden, bezoekadres: Kungsholmstorg 5, Stockholm.

——————————————————
Laatste update 17 mei 2020.

voor de privacy verklaring van Klarna verwijzen wij u graag door naar hun website:

http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy